ABDİ İBRAHİM
VAKFI

ABDİ İBRAHİM VAKFI EĞİTİM BURS YÖNETMELİĞİ Madde 1: AMAÇ VE SORUMLULUK

Bu yönetmeliğin amacı, Vakıf ana tüzük ve hükümlerine uygun olmak kaydıyla, maddi desteğe ihtiyacı olan başarılı gençlerin yurt içinde eğitim ve öğrenimlerine destek olmak üzere sağlanacak burs ve sosyal yardımların esas ve şartlarını belirlemektir.

Bu yönetmelik Yönetim Kurulu sorumluluğundadır. Yönetmelik kapsamında belirlenen bütçenin yönetimi ve prensiplerin uygulanma sorumlusu Yönetim Kurulu’dur. Yönetim Kurulu, yapılan destekler konusunda altı ayda bir Mütevelli Heyeti’ne rapor sunar.

Madde 2: TANIMLAR

Yönetmelikte kullanılan kısaltmaların anlamları aşağıda belirtilmiştir:

Vakıf: Abdi İbrahim Vakfı (AİV)
Resmi Senet: Abdi İbrahim Vakfı Resmi Senedi
Mütevelli Heyeti: Abdi İbrahim Vakfı Mütevelli Heyeti
Yönetim Kurulu: Abdi İbrahim Vakfı Yönetim Kurulu
Eğitim Kurumu: Mütevelli Heyeti ve/veya Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Eğitim Kurumu
Bursiyer: Burs alan öğrenci
Yönetmelik: Abdi İbrahim Vakfı Burs Yönetmeliği

Madde 3: BURS TÜRLERİ 3.1 Abdi İbrahim Vakfı Kaynağından Sağlanan Burslar 3.1.1 Yurtiçi Lisans Bursları

AİV Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde Ek-1’de yer alan üniversite ve bölümlerde birinci sınıfı tamamlamış ve ikinci sınıfta lisans eğitimine başlayacak, başarılı, maddi desteğe ihtiyacı olan ve işbu Yönetmelikte belirlenen koşulları sağlayan öğrencilere verilen burslardır. AİV lisans bursları açık öğretimi ve ikinci öğretimi kapsamaz.

AİV lisans bursları, Ek-1’de belirtilen üniversite ve bölümlerde ikinci sınıfta lisans eğitimine başlayacak olan, birinci sınıf not ortalaması 4 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 3.0, 100 üzerinden yapılan değerlendirmede ise en az 75 olup ikinci sınıfa geçiş hakkı kazanan öğrencilere tahsis edilir.

AİV lisans bursları, bir akademik yıl için Eylül-Haziran dönemini kapsayacak şekilde 10 (on) ay üzerinden aylık olarak yapılacaktır.

Başvurular arasında akademik başarı ve öğrencinin gelir durumu dikkate alınarak sıralama yapılır. Ön değerlendirmeler sonucunda oluşturulan mülakat listelerindeki adaylarla yapılacak yüz yüze veya online görüşme esnasında bursiyer adayına ilişkin değerlendirme ve izlenimler ile nihai karar verilir.

3.1.2 Yurtiçi Yüksek Lisans Bursları

AİV Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde Ek-2’de yer alan üniversite ve bölümlerde tezli yüksek lisans programında yüksek lisans eğitimine başlayacak başarılı, maddi desteğe ihtiyacı olan ve işbu Yönetmelikte belirlenen koşulları sağlayan öğrencilere verilen burslardır.

Tezsiz yüksek lisans programları için burs uygulaması yoktur.

AİV yüksek lisans bursları, Ek-2’de belirtilen ve burs kontenjanı tahsis edilen üniversite ve bölümlerde yüksek lisans eğitimi almaya başlayacak, mezun olduğu lisans programı not ortalaması 4 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 3.0, 100 üzerinden yapılan değerlendirmede ise en az 75 olan öğrencilere tahsis edilir.

AİV yüksek lisans bursları, tezli yüksek lisans programlarında eğitim görecek öğrencilere azami iki akademik yıl olacak şekilde verilecektir. AİV yüksek lisans bursları kapsamındaki ödemeler, bir akademik yıl için Eylül-Haziran dönemini kapsayacak şekilde 10 (on) ay üzerinden aylık olarak yapılacaktır.

AİV yüksek lisans bursu uzatma ve afla gelen öğrencilere verilmez.

Başvurular arasında akademik başarı ve öğrencinin gelir durumu dikkate alınarak sıralama yapılır. Ön değerlendirmeler sonucunda oluşturulan mülakat listelerindeki adaylarla yapılacak yüz yüze veya online görüşme esnasında bursiyer adayına ilişkin değerlendirme ve izlenimler ile nihai karar verilir.

3.1.3 Yurtiçi Doktora Bursları

AİV Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde Ek-3’te yer alan üniversite ve bölümlerde doktora eğitimine başlayacak başarılı, maddi desteğe ihtiyacı olan ve işbu Yönetmelikte belirlenen diğer koşulları sağlayan öğrencilere verilen burslardır.

AİV doktora bursları, Ek-3’te belirtilen ve burs kontenjanı tahsis edilen üniversite ve bölümlerde doktora eğitimine başlayacak, mezun olduğu yüksek lisans programı not ortalaması 4 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 3.0, 100 üzerinden yapılan değerlendirmede ise en az 75 olan öğrencilere; iki akademik yılı eğitim dönemi, kalan iki akademik yılı da tez dönemi olmak üzere toplam azami dört akademik yıl için tahsis edilir.

Tahsis edilecek AİV doktora bursları kapsamındaki ödemeler, bir akademik yıl için Eylül-Haziran dönemini kapsayacak şekilde 10 (on) ay üzerinden aylık olarak yapılacaktır.

Başvurular arasında akademik başarı ve öğrencinin gelir durumu dikkate alınarak sıralama yapılır. Ön değerlendirmeler sonucunda oluşturulan mülakat listelerindeki adaylarla yapılacak yüz yüze veya online görüşme esnasında bursiyer adayına ilişkin değerlendirme ve izlenimler ile nihai karar verilir.

Uzatma ve afla gelen öğrenciler ile lisansüstü eğitimini tamamlamadan doktoraya başlayan adaylara burs verilmez.

3.2 Abdi İbrahim Vakfı Dışındaki Kaynaklardan Sağlanan Burslar:

Vakıf kaynakları dışında gerçek ve tüzel kişi ya da kurumlar tarafından yapılan şartlı burs bağışları, bağış yapanın isteğine göre tahsis edilir. Bu bursların türleri aşağıdaki gibidir:

3.2.1 Bursiyer Adı Belirtilmiş Burslar:

İsimleri ve burs şartları bağışçı tarafından belirlenen öğrencilere tahsis edilir.

3.2.2 Özel Burslar:

AİV kurucuları olan Barut ve Esirtgen aileleri fertlerinin Vakıf nezdinde oluşturdukları fonlardan karşılanmak üzere, isimleri aile fertleri tarafından belirlenen öğrencilere tahsis edilir.

Madde 4: GENEL KURALLAR 4.1. AİV kaynaklarından sağlanacak burslar için aşağıdaki kurallar geçerlidir:
 • İşbu Yönetmelik ekinde tespit edilen üniversite ve bölümlere tahsis edilecek burslardan yararlanabilmek için, başvuru sahibi öğrencilerin okullarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olması gerekir. Burs alan öğrenci, okuluna derslerini aksatmadan devam etmeyi peşinen kabul eder.
 • Yurtiçi lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için burs kontenjanı ayrılacak üniversite ve bölümler, kontenjanlar, burs miktarı, bursların süresi, başvuru için adaylarda aranan kriterler ve diğer tüm koşullar her yılı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve başvuru döneminde ilan edilir.
 • Kişi ve kuruluşlardan gelen burs isteklerine Yönetim Kurulu’nca belirlenen esaslar dikkate alınmak suretiyle yanıt verilir.
 • Burslar, Türkiye’de öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilere sağlanır.
 • Burslar karşılıksız olup, öğrenciye bir mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmez.
 • AİV Yönetim Kurulu, işbu Yönetmelik ekinde belirlenen üniversite ve bölümler için ayırdığı burs kontenjanları için yeterli başvuru olmaz ise, tahsis edilen bursları yine işbu Yönetmelik ekinde tespit edilmiş olan diğer üniversite ve bölümlere kaydırabilir veya tahsis edilen kontenjanları iptal edebilir.
4.2.

AİV kaynakları dışında gerçek ve tüzel kişi ya da kurumlar tarafından yapılan “Şartlı Burs Bağışları” kapsamındaki bursların dağıtımı, bağış sahibinin belirlediği koşullar çerçevesinde Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Bağış şartında bursiyerler ile ilgili koşul/yükümlülük belirtilmemişse, bu yönergedeki tüm hükümler şartlı bağışlardan sağlanacak burslar için de geçerlidir. İşbu Yönetmeliğin 3.2 maddesinde tanımlanan Şartlı Bağış Başarı Bursu almaya hak kazanan bursiyerlerin başka kurum ve kuruluşlar tarafından başarı bursu almaları kabul edilmektedir.

Madde 5: BURS BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN VASIFLAR

Aranan başlıca vasıflar aşağıda belirtilmiştir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
 • Sınıf tekrarı yapmamış olması,
 • Eğitimi için maddi yardıma ihtiyacı olması,
 • Not ortalaması olarak istenen başarı şartını karşılaması,
 • EK-1’de, Ek-2’de ve Ek-3’te belirtilen Eğitim Kurumları’nda tam zamanlı öğrenci olması,
 • Sabıka kaydı bulunmaması.
Madde 6: İSTENEN BELGELER

Bursiyer olarak seçilen öğrencilerden, başvuru esnasında sisteme yükledikleri belgelerin orjinalleri ile AİV tarafından ihtiyaç duyulan diğer belgeler e-posta yoluyla talep edilecektir. Söz konusu belgelerin, ilgili e-posta’da belirtilecek tarihe kadar AİV’ye kargo ile gönderilmesi gerekmektedir. Belgeler eksik ise işleme alınmaz ve öngörülen sürede belgelerin tamamı AİV’ye ulaşmadığı takdirde bursiyer hakkını kaybeder.

Madde 7: ÖDEMELER
 • Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitim bursları, bağış şartları farklı bir hüküm içermedikçe, her akademik yıl için 10 (on) ay üzerinden yapılır.
 • Her yeni eğitim ve öğretim yılında ilk kez bursiyer seçilen öğrencilerin burs sonuçları Kasım ayının ikinci haftası açıklandığı için, ilk ödeme ilgili yılın Aralık ayı itibariyle başlayacaktır. Dolayısıyla, ilk defa burs ödemesi almaya hak kazanan öğrenciler ilk senelerinde 7 (yedi) aylık burs ödemesi alacaktır (Aralık-Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs ve Haziran ayları).
 • AİV’den lisans bursu almaya hak kazanılan ve Ek-1’de belirtilen üniversitelerin ilgili bölümlerinin normal eğitim süresince burs ödemesi yapılır. Üstün başarı gösteren ve çift anadal/yandal yapan bursiyerlerin normal eğitim süreçlerini aşan eğitim süreçleri de burs kapsamına alınabilir. Söz konusu durum, AİV Yönetim Kurulu’nun değerlendirme onayına tabidir. Çift anadal /yan dal yapan bursiyerin öğrenim süresinin AİV Yönetim Kurulu kararıyla uzadığı durumlarda da burs süresine en fazla iki dönem (yarıyıl) eklenir ve bursiyer bu ilave iki yarı yılda toplam azami 10 (on) ay daha burs almaya devam eder.
 • Yardımlar, aylık olacak şekilde nakdi olarak yapılır.
 • Tahsis edilen burslar, bursiyerin banka hesabına transfer edilerek ödenir.
Madde 8: EĞİTİM BURSLARININ DEVAMI
 • İşbu Yönetmelikte belirtilen not ortalamalarını tutturan ve bir üst sınıfa devam etmeye hak kazananların bursu ertesi yıl devam eder.
 • Öğrenimine başarıyla devam eden ve burs kesilmesini gerektiren herhangi bir durumu olmayan öğrencilerin bursları, kayıtlı oldukları öğretim programındaki normal öğrenim süresince devam etmektedir. Öğrencilerin okullarından alacakları öğrenim ve başarı durumuna ilişkin belgelerin aslını yılda iki kez AİV’ye iletmeleri gerekmektedir.
 • Gereken belgeleri teslim etmeyenlerin bursları kesilecektir. Bir önceki dönem/yıl burs alan öğrencilerin burslarının bir sonraki dönem/yıl devam edip etmeyeceği bu belgelere göre belirlenir. Geçerli mazereti olan bursiyerin durumu, Yönetim Kurulu tarafından ayrıca dikkate alınır.
 • Yatay geçiş ile aynı üniversitede bölüm değiştiren öğrencinin bursunun devamına Yönetim Kurulu onayı sonrası karar verilir. Bu durumda öğrencinin önceden aldığı burs süresi ile yeni bölümde verilecek burs süresi toplamı yeni bölümdeki normal öğrenim süresinden fazla olamaz.
 • Bursiyerin okul kaydını dondurması durumunda, burs ödemesi de dondurulur. Bursun yeniden başlatılabilmesi için ilgili üniversiteden öğrencinin öğrenime devam ettiğine ilişkin resmi bir yazıyı AİV yetkililerine bildirmesi gerekmektedir. Bursiyer öğrenimine devam etmeye başladığında burs ödemesi de tekrar başlatılır.
 • Başka özel veya kamu kurum, kuruluş veya vakıflardan burs alınıyor olması, AİV bursunun alınmasına veya devamına engel değildir.
Madde 9: BURSLARIN KESİLMESİ

Aşağıda belirtilen koşullardan bir veya birden fazlasının geçerli olduğu durumlarda, burs tahsisi yapılmış öğrencinin bursunun kesilmesine karar verilebilir:

 • Sınıf veya dönem tekrarı yapılması,
 • Vakıf yönetimi tarafından istenilen bilgi ve belgelerin zamanında iletmemesi,
 • Bursiyelerin işbu Yönetmelikte belirtilen yıllık (transkript) not ortalamasını tutturamaması,
 • Öğrenimin aksatılması,
 • Fiilen öğrenciliğinin devam etmemesi, geçici uzaklaştırma alınması, öğrencilikten çıkarma ya da kayıt sildirme gibi nedenlerle üniversiteden ilişkisinin kesilmesi,
 • AİV Yönetim Kurulu’nun onayını almadan bursiyerin öğretim kurumunu ve/veya bölümünü değiştirmesi,
 • İşbu Yönetmelikte belirtilen diğer vasıfların devam etmediğinin tespit edilmesi,
 • Eksik veya yanlış beyanda bulunulması,
 • Bursiyerin kesinleşmiş bir mahkeme kararı sonucu hüküm giymesi,
 • Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,
 • Mezun olması veya işbu Yönetmelikte öngörülen azami burs süresini tamamlaması.
 • Doktora tez aşamasındaki bursiyelerin tez izleme komitesi raporlarından birinin olumsuz olması,

burs ödemeleri kesilecektir.

Doktora eğitimi alan bursiyelerin, doktora eğitimlerini dört akademik yılda bitirememeleri durumunda, dört akademik yılı aşan sonraki dönemler için burs ödemesi yapılmayacaktır.

AİV, gerekli gördüğü hallerde, tahsis ettiği bursu hiçbir sebep göstermeksizin 30 gün öncesinden bursiyere yazılı bildirim şartıyla iptal etme hakkına sahiptir. Bursiyerler, AİV’nin bu hakkını peşinen kabul ederler.

Madde 10: BURSİYERLER İLE İLETİŞİM

Bursiyerler ile düzenli toplantılar gerçekleştirilerek bursiyerlerin birbirleriyle ve Abdi İbrahim yöneticileri ve çalışanları ile tanışmaları sağlanır. Bursiyerlerin, sosyal ilişkiler kurmaya dair istekleri teşvik ve takdir edilir. Mezun olan bursiyerlerle iletişim devam ettirilerek dayanışmanın artması sağlanır.

Bursiyerler, Abdi İbrahim tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projelerinde her yıl en az 10 saat yardımcı olmayı kabul eder. (Etkinliklere katılım bu süreye dahildir.)

AİV mentorluk desteği ile bursiyelerinin gelişim süreçlerine katkıda bulunur. Kariyer yolculuklarında başarıyı yakalamalarına yönelik bilgi aktarımı, yol gösterimi ile mentorluk desteği sağlanır.

Madde 11: BURSİYELERİN SEÇİM ŞEKLİ

AİV burs başvuruları, her yıl 1 Eylül – 30 Eylül tarihleri arasında, AİV web sayfası üzerinden ( https://www.abdiibrahim.com.tr/abdi-ibrahim-vakfi ) online olarak alınmaktadır. Duyurular, AİV web sayfası ve sosyal medya hesapları aracılığıyla yapılmaktadır.

AİV sitesinde yer alan başvuru formu doldurulur ve diğer belgeler ile online başvuru yapılır. Belirlenen koşullar kapsamında yer alan başvurular AİV Yönetim Kuruluna iletilir. Bursa hak kazanan öğrenciler, Kasım ayının ikinci haftası son işgününe kadar AİV internet sitesinden ilan edilir ve e-posta yoluyla burslarının kabul edildiğine dair bilgilendirilir.

Madde 12: YÜRÜRLÜK

Bu yönetmelikte herhangi bir nedenle yer almamış bir durum ortaya çıktığında, AİV Yönetim Kurulu’nun konuyla ilgili alacağı karar uygulanır.

Bu yönetmelik, 12 madde ve 3 ekten ibaret olup, 09.09.2022 tarihli mütevelli heyeti kararı ile kabul edilmiş ve yürürlüğe konulmuştur. Yönetmeliğin değiştirilmesi, Resmi Senet 10. maddesi nisap hükümlerine tabidir.

EK-1: YURTİÇİ LİSANS BURSLARI İÇİN SEÇİLEN ÜNİVERSİTELER VE BÖLÜMLER:

AİV tarafından işbu Yönetmeliğin 3.1.1. maddesi uyarınca lisans bursu tahsis edilmek üzere belirlenmiş okullar ve bölümlerin listesi aşağıdadır:

Moleküler Biyoloji ve Genetik Burs Kontenjanı
Boğaziçi Üniversitesi 15 Öğrenci
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Hacettepe Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
EK-2: YURTİÇİ YÜKSEK LİSANS BURSLARI İÇİN SEÇİLEN ÜNİVERSİTELER VE BÖLÜMLER:

AİV tarafından işbu Yönetmeliğin 3.1.2. maddesi uyarınca yüksek lisans bursu tahsis edilmek üzere belirlenmiş okullar ve bölümlerin listesi aşağıdadır:

Biyoteknoloji Burs Kontenjanı
Ankara Üniversitesi Temel Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli) 5 Öğrenci
Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans Programı (Tezli)
Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli)
Hacettepe Üniversitesi Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli)
İstanbul Üniversitesi Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli)
İstanbul Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli)
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Endüstriyel Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli)
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli)
EK-3: YURTİÇİ DOKTORA BURSLARI İÇİN SEÇİLEN ÜNİVERSİTELER VE BÖLÜMLER:

AİV tarafından işbu Yönetmeliğin 3.1.3. maddesi uyarınca doktora bursu tahsis edilmek üzere belirlenmiş okullar ve bölümlerin listesi aşağıdadır:

Biyoteknoloji Burs Kontenjanı
Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Biyoteknoloji Doktora Programı 5 Öğrenci
Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Doktora Programı
Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Doktora Programı
Hacettepe Üniversitesi Biyoteknoloji Doktora Programı
İstanbul Üniversitesi Biyoteknoloji Doktora Programı)
İstanbul Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji Doktora Programı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Endüstriyel Biyoteknoloji Doktora Programı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Doktora Programı