Herkes için daha iyi ve daha sürdürülebilir bir geleceğe yürüyoruz

SKA’LARA KATKIMIZ

Birleşmiş Milletler’in yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel eylem çağrısı olan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı (SKA), kendimize rehber olarak görüyoruz. Bu kapsamda ana odak noktamız olarak belirlediğimiz dokuz SKA ve alt hedeflerimize hizmet eden proje ve uygulamalarımızı sürdürüyoruz. Becerilerimiz, yetkinliklerimiz ve mevcut kaynaklarımızı kullanarak, attığımız her adımda bu küresel hedeflere katkı ve kalıcı bir değer sağlayacağımıza inanıyoruz.

SORUMLUYUZ

Hissedarlarımıza karşı sorumluyuz

Abdi İbrahim olarak sahip olduğumuz kaynakları etkin, verimli ve ekonomik olarak kullanmak, kârlı şekilde büyümek, bunun yanında şirketin uzun dönem stratejilerini hayata geçirebilmesine imkân verecek şekilde kısa ve uzun dönem arasında dengeli bir kaynak tahsisatı yapmak, yeni yatırımlar gerçekleştirmek; nihayetinde hissedarlarımız için sürdürülebilir değer artışı yaratmak için çalışıyoruz.

Paydaş İlişkileri

Çevreye karşı sorumluyuz

Abdi İbrahim olarak içinde yaşadığımız çevre üzerindeki etkimizi asgari seviyeye düşürmek ve daha iyi bir gelecek için çözümün bir parçası olabilmek adına enerji verimliliğimizi artırmak, GHG emisyonlarımızı azaltmak, biyoçeşitliliği korumak, yenilenebilir kaynaklardan kullanılan elektrik kullanımımızı artırmak, üretim süreçlerinde en az miktarda su kullanmak, atık su ve atık ambalaj miktarımızı azaltmak ve daha çevre dostu ambalaj malzemeleri kullanmak için çalışıyoruz.

İklim Değişikliği

Enerji Yönetimi

Atık ve Ambalaj Yönetimi

Su Yönetimi

Biyoçeşitlilik

İş ortaklarımıza karşı sorumluyuz

Abdi İbrahim olarak paydaşlarımızla adil, hukukun üstünlüğüne dayanan, kişisel verilerin korunduğu, etik ve şeffaflık prensipleri temelinde, kurumsal yönetim ilkeleri ile yürürlükteki tüm yasal düzenlemelere uygun olacak şekilde karşılıklı geri bildirim süreçlerinin işletildiği ilişkiler kurmak ve devam ettirmek için çalışıyoruz.

Şirketimizin sürdürülebilirlik stratejileri ile paralel olarak, üretim sürecimizin en önemli parçalarından birisi olan tedarikçilerimizi, adil ve şeffaf biçimde, çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik kriterlerine uyumlarını dikkate alarak seçmek için çalışıyoruz.

Paydaş İlişkileri

Veri Güvenliği ve Gizliliği

Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele

İş Etiği ve Şeffaflık

Fikri Haklar ve Patent

Topluma karşı sorumluyuz

Paydaşları için sürdürülebilir şekilde değer yaratan bir şirket olmak için, geliştirilecek toplumsal fayda sağlayan projeler, şirket içi gönüllülük aktiviteleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılacak ortaklıklar, sosyal inovasyonlar ve bağışlar kanalıyla, toplum ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak için çalışıyoruz.

Toplumsal Yatırım Programları

Paydaş İlişkileri

CESURUZ

Hastalarımızın hayatını iyileştiriyoruz

Başarılı olmak, hastaların ihtiyaç duyduğu ürünleri üretmek ve bu ürünleri ekonomik koşullarda, sürdürülebilir şekilde ve yasal olarak mümkün olması durumunda daha önce denenmemiş kanallar ile hastaların erişimine sunmak için endüstri 4.0’ın imkânlarını da kullanarak Ar-Ge, dijitalleşme, yapay zekâ ve inovasyona yatırım yapmaya devam ediyoruz. Özellikle yüksek kaliteli ve güvenilir biyobenzer ürünler başta olmak üzere, gelecekte şirket için büyüme yaratacak, insanların iyileşme yolculuğuna kayda değer bir etki yaratacak ve “hayatı iyileştirme” misyonumuza katkı sağlayacak yeni ürünlerle portföyümüzü güçlendiriyoruz. 1912'den günümüze birçok ilki başardığımız gibi, Avrupa veya ABD’de bir ilaç şirketine ortak olan ya da satın alan ve kendi molekülü geliştiren ilk Türk ilaç şirketi olmak için çok çalışıyoruz.

Ar-Ge ve İnovasyon

Biyoteknolojik Ürünler

İlaçlara Erişim

Dijitalleşme ve Büyük Veri Yönetimi

Paydaş İlişkileri

Fiyatlandırma

Abdi İbrahim olarak tüm ilaçları, en yüksek teknoloji kullanarak, tamamı uluslararası standartlar ve fikri haklar başta olmak üzere tüm yasal düzenlemelerin öngördüğü kalite ve güvenlik şartlarına haiz şekilde üretiyor ve hastaların hizmetine sunuyoruz.

İlaç Güvenliği ve Yan Etkileri

Fikri Haklar ve Patent

İlaçlara Erişim

TUTKULUYUZ

Tutkulu ve yetkin çalışanlarla geleceğe yürüyoruz

Abdi İbrahim çalışanlarının tutkularını gerçekleştirebileceği, karar alma süreçlerinde fikirlerine değer verilen, sunulan “up-skill” ve “re-skill” eğitim imkânlarıyla gelecekte bireysel ve şirket olarak ihtiyaç duyulacak yetkinlikleri kazanmak için kendilerini geliştirebilecekleri; bu sayede, hem kendileri hem içinde yaşadıkları toplum hem de dünyamız için değer yaratan bir organizasyonun parçası olabilecekleri bir şirket yaratmak için çalışıyoruz.

Yetenek Yönetimi

Çalışan Memnuniyeti

Abdi İbrahim olarak çalışanlarımızın din, dil, etnisite, engellilik ya da cinsel tercihleri nedeniyle ayrımcılığa uğramayacağı, eşit işe eşit ücret ilkesinin geçerli olduğu, çalışanlar arasında çeşitlilik kültürünün hâkim olduğu bir çalışma ortamı sunuyoruz.

Kapsayıcılık ve Çeşitlilik

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

İnsan Hakları

Yetenek Yönetimi

İşçi sağlığı ve iş yeri güvenliği konusunda lider olmak için çalışıyoruz

İşçi sağlığı, iş yeri güvenliği, önleyici tedbirler ve işyeri hijyeni konusunda ülkede geçerli yasal düzenlemeler ve uluslararası standartlara uygun çalışma koşullarını yaratmak; bu konularda çalışanlarımızı alacakları eğitimlerle ve şirket çapında yapılan uygulama, gönüllülük aktiviteleri ve girişimlerle desteklemek için çalışıyoruz.

Çalışan Memnuniyeti

İnsan Hakları

İşçi Sağlığı ve İş Yeri Güvenliği

ÖNCELİKLENDİRME ANALİZİMİZ

Abdi İbrahim ve paydaşlarımız açısından en büyük etkiyi ve değeri yaratacak sosyal, çevresel, yönetsel ve ekonomik konuları, şirketimizin iş stratejisine de uygun olarak ortaya çıkarmak amacıyla 2020 yılında kapsamlı bir önceliklendirme analizi çalışması gerçekleştirdik. Geniş bir örneklemde iç ve dış paydaşlarımızın görüşlerini aldığımız analizle öncelikli konularımızı belirleyerek bir matris hazırladık ve stratejik süreçlerimize dahil ettik.

Öncelikli Konular

 • İlaçlara erişim
 • Fiyatlandırma
 • Kapsayıcılık ve çeşitlilik
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği
 • İnsan hakları
 • Veri güvenliği ve gizlilik
 • Su yönetimi
 • Hayvan deneyleri
 • Biyoçeşitlilik

Yüksek Öncelikli Konular

 • İlaç güvenliği ve yan etkiler
 • Fikri haklar patent
 • Toplumsal yatırım programları
 • İklim değişikliği ve enerji yönetimi
 • Atık yönetimi
 • İş etiği ve şeffaflık
 • Çalışan memnuniyeti
 • İş sağlığı ve güvenliği
 • Yolsuzluk ve rüşvet

Çok Yüksek Öncelikli Konular

 • Ar-Ge ve inovasyon
 • Biyoteknolojik ürünler
 • Yetenek yönetimi
 • Paydaş ilişkileri